مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات- اخبار پایگاه
برگزاری دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 96/6/1

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 
دعوتنامه شرکت در دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ 96/6/1 ، توسط دفتر مدیریت بازرسی دانشگاه به عنوان رئیس، دبیر و اعضائ محترم کمیته ارسال گردید. همچنین بررسی مصوبات جلسه قبلی کمیته سلامت اداری در تاریخ 96/2/20 به عنوان دستور جلسه تاریخ 96/6/1 اعلام گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات:
http://iums.ac.ir/find.php?item=166.11268.53349.fa
برگشت به اصل مطلب