مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات- اخبار پایگاه
برگزاری دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ ۹۶/۶/۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۱ | 
دومین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در تاریخ ۹۶/۶/۱ جهت رئیس، دبیر و اعضائ محترم کمیته ارسال گردید. همچنین بررسی مصوبات جلسه قبلی کمیته سلامت اداری در تاریخ ۹۶/۱/۲۶ به عنوان دستور جلسه تاریخ ۹۶/۶/۱ اعلام گردید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت بازرسی ،ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات:
http://iums.ac.ir/find.php?item=166.11268.53349.fa
برگشت به اصل مطلب