دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

شرح وظایف مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایران

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۸ | 

شرح وظایف مدیریت بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس مصوبات برنامه اصلاح نظام های مدیریتی از 7 برنامه تحول در نظام اداری معاونت امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات(شماره 1801/35665 تاریخ 82/2/4 و تقسیم وظایف این واحدها در 3 بخش بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات :
الف -  بازرسی

1- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از واحد های تحت پوشش دستگاه در بخش خصوصی و دولتی برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستور العمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی
2- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحد های مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
3- تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل مختلف ماهانه، سه ماهه ، شش ماهه، نه ماهه و یا سالانه برای اطلاع بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحد های مختلف
4- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول 88 و90 مجلس شورای اسلامی و واحد های نظر سنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات

5- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده
6- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرایی دستگاه
7- آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دستگاه
8- اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای  استخدامی آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط


ب - ارزیابی عملکرد

1- همکاری درتهیه وتدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی و واحدهای تحت پوشش آن
2- اجرای دستور العملهای ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم
3-  احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آنها و ارائه به شورای تحول اداری  یاکمیسیون تحول اداری دستگاه
4- همکاری و هماهنگی با شورای (یا کمیسیون) تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تائید امتیازات
5- بررسی برگه های تکمیل شده و تایید آنها براساس عملکرد واقعی توسط شورای یاکمیسیون تحول اداری دستگاه
6- پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد واحد های تحت پوشش دستگاه اجرائی در مقاطع زمانی تعیین شده
7- نظارت بر حسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در  واحدهای تحت پوشش دستگاه اجرایی و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهاد های لازم
8- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرائی و ارائه پیشنهاد های لازم  
9- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع می گردد
10- دریافت برگه های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذیربط و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط

ج - پاسخگویی به شکایات

1- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم(مراجعین)از واحد های تحت پوشش و کارکنان دستگاه  
2- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
3- بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور
4- پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحد های تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان
5- جمع بندی شکایات در مقاطع مختلف و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات وارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد
6- پیگیری نتایج گزارشهای تهیه شده
7- پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان

شرح وظایف مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس بازنگری شرح وظایف واحدهای بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ها توسط مرکز مدیریت و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ آذرماه 1393 :

کارکرد/حیطه شرح وظیفه
برنامه ریزی 1.     تهیه برنامه عملیاتی واحد بصورت دوره ای(سالیانه) بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه
2.     تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای تابعه دانشگاه/ دانشکده برای سنجش میزان "مطابقت عمل و عملکرد" اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه در راستای سیاست های ابلاغی
سازماندهی و فرایندها 3.     بررسی و پاسخگویی به شکایات مردمی از عملکرد واحدها و کارکنان دانشگاه/  دانشکده و پیگیری نتایج
4.     مشارکت در کمیته های تخصصی به منظور اجرای سیاست های مرتبط با ارتقاء سلامت اداری و ارزیابی عملکرد دانشگاه 
5.     همکاری در تهیه و تدوین شاخص های عمومی و اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحدهای تابعه
6.     مشارکت در اجرای فرایند ارزیابی عملکرد دانشگاه و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارسال به مسئولین ذیربط 
7.     پیگیری اجرای مصوبات ارتقاء سلامت اداری در سطح دانشگاه/ دانشکده
8.     کشف مفاسد اداری در حوزه دانشگاه/ دانشکده از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارایه گزارش های لازم به مدیران و مسئولین ذیربط    
نیروی انسانی (آموزش و توانمندسازی) 9.     مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته آموزشی تخصصی برای کارکنان و کارشناسان واحد با هدف ارتقاء بهره وری و سلامت اداری
راهبری و هدایت 10.    ایجاد بانک های اطلاعاتی الکترونیک برای راهبری و نظارت بر عملکرد خدمات و فرایندهای واحد
پایش و نظارت 11.    پایش دوره ای و منظم رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه با همکاری واحدهای تابعه
12.    ایجاد سیستم داشبورد نظارتی برای رصد شاخص های مهم پیامدی عملکرد دانشگاه/ دانشکده و تهیه و بازنگری چک لیست های مرتبط و ابزارهای پایش ( با تاکید بر فنآوری اطلاعات )
13.    بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردمی از آنان
14.    بازرسی از عملکرد واحد های تابعه دانشگاه/ دانشکده از نظر رعایت قوانین و آئین نامه های اداری و مالی
هماهنگی درون بخشی و برون بخشی 15.    هماهنگی با سازمان های نظارتی در سطح منطقه ( بازرسی کل کشور و . . . ) به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در سطح دانشگاه/ دانشکده
16.    بهره گیری از توان کارشناسی حوزه های مختلف دانشگاه در راستای انجام ماموریت های محوله
تهیه گزارش و مستندسازی 17.   تهیه دوره ای و منظم گزارشات و آمار واحدها منطبق با سیاست ها و برنامه عملیاتی و ارائه به مراجع ذیربط
18.   جمع بندی، تحلیل و پیگیری شکایات از عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه/ دانشکده به منظور شفاف سازی، پاسخگویی و اطلاع رسانی
نوآوری و پژوهش 19.    بهره گیری از فنآوری های نوین در جهت بهبود فرایندهای تعالی سازمانی و بهبود عملکرد 
20.    مطالعه و بررسی مستمر روش های انجام کار و آسیب شناسی مشکلات 

 


دفعات مشاهده: 5912 بار   |   دفعات چاپ: 463 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر