کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند (ب) ماده یک مصوبه شماره ۱۹۰۲۸۷ / ت ۵۰۳۲۸ هـ تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری(موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری)، احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد ۹۰ و ۹۱ و سایر مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازمانی،تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

 

اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

 •  تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه
 • تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و   ... 
 • بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه
 • راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم
 • تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع
 • تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن
 • بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان
 • تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری
 • سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات
 •    راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن
 •  امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته توسط دفتر مدیریت عملکرد یا واحدها و عناوین مشابه انجام می شود

 

کمیته مدیریت عملکرد

این کمیته برای اجرای برنامه هشتم نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۰ شورای عالی اداری) و فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای ارزیابی عملکرد سالانه واحدهای سازمانی و دستگاه ها تشکیل می گردد.


۱- اهم وظایف کمیته مدیریت عملکرد
-  
راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد دستگاه
-  
تدوین معیارها، شاخص ها و روش ارزیابی برنامه های دستگاه (بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت(
-  
مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آن ها و ارایه گزارش به شورا
-  
تهیه برنامه نظام مند نمودن نظارت مردم و تشکل ها بر دستگاه
-  
تعیین موضوعات محوری نظام اداری نظیر، بهره وری و کیفیت، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت مردم
 -
تعریف روش سنجش هر یک از موضوعات فوق ، تحلیل عملکرد دستگاه و ارائه گزارش به شورا
۲- اعضای کمیته
-  
رییس شورای راهبری توسعه مدیریت و یا معاون توسعه مدیریت دستگاه- رییس
-  
مدیر واحد مدیریت عملکرد دستگاه یا عناوین مشابه- دبیر
-  
معاونین و مدیران تخصصی دستگاه حسب مورد
-  
یکی از مدیران کل واحدهای استانی به انتخاب رییس شورا
-  
حداقل یک نفر صاحب نظر به انتخاب رئیس شورا
امور دبیرخانه ای مربوط به این کمیته، در دفتر مدیریت عملکرد یا عناوین مشابه انجام می شود.

 

Template settings